Finanse i Księgowość

Symfonia


Finanse i Księgowość


Symfonia Finanse i Księgowość będzie wsparciem w prowadzeniu pełnej księgowości w Twojej firmie. Zapewni bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy. Ułatwi realizowanie wymaganych operacji księgowych oraz bieżącą kontrolę zobowiązań i należności. Intuicyjna obsługa umożliwi szybki dostęp do potrzebnych informacji.

Dzięki współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl masz zapewnioną integrację procesów biznesowych w zakresie księgowania e-faktur i ich wymiany z kontrahentami.

 
Łatwe przystosowanie programu do potrzeb Twojej firmy
możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 23 miesięcy. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych.

generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych;

możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów sprzedaży;

definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych;

automatyczne naliczanie i dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych;

tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych możliwość definiowanie własnych rodzajów dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych

Komfort codziennej pracy i bezpieczeństwo danych
zapewnienie ciągłości rozliczeń poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia;

pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów;

tworzenie firmy testowej (próbnej) na podstawie danych firmy głównej – w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań;

tworzenie storna czarnego lub czerwonego dla istniejącego dokumentu, kopii dokumentu;

definiowanie szablonów księgowania dla dokumentów, które mają powtarzający się sposób dekretacji;

kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów;

prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT;

automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych oraz dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach;

wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy;

pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych;

rejestracja transakcji trójstronnych;

możliwość rozliczania pracowników pobranych zaliczek;

kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu;

mechanizm weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE
Bieżąca kontrola zobowiązań i należności
możliwość zlecenia elektronicznego polecenia przelewu;

automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach oraz możliwość wystawiania not odsetkowych w ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjna informacją o naliczeniach cząstkowych;

mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty;

drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji;

automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach;

automatyczne zestawienie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentami oraz wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi;

notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczenia dodatkowej informacji
Szybki dostęp do potrzebnych informacji
szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów;

możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan przed ich ostatecznym zaksięgowaniem;

automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT;

drukowanie raportów i zestawień sporządzonych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej – format PDF;

łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów
Pomocne zestawienia i raporty
automatyczne prowadzenie dziennika księgowań;

raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych;

automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT – VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK;

automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego;

automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych;

wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji;

zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy ustalaniu limitu kwoty podatku do zwrotu;

możliwość nadania poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie potrzebnych informacji;

automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej;

automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze;

wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach;

przeprowadzanie różnorodnych analiz;

szybki eksport do MS Excel raportów: Obroty konta, Zapisy na koncie, Obroty kont aktywnych, Obroty kont w miesiącu, Zestawienie obrotów i sald, Bilans oraz Rachunek zysków i strat;

możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika; przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe
Analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelna prezentacja wyników w postaci wykresów
Raporty graficzne to standardowa funkcjonalność programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość, która umożliwia tworzenie dowolnych zestawień za pomocą tabel przestawnych oraz wizualizację analizowanych danych w postaci czytelnych wykresów.

Funkcjonalność umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności firmy. Wizualna prezentacja pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane zasoby. Rozwiązanie wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością.

Lista predefiniowanych raportów zaszytych w programie dotyczy wielu możliwych tematów wchodzących w skład następujących, głównych zagadnień:

obrotów kont księgowych

rozrachunki i należności przeterminowane wg kontrahentów

wiekowania należności i zobowiązań

zapisów kont księgowych

rejestrów VAT

Dodatkowym atutem jest również możliwość tworzenia własnych analiz i wykresów, wynikających z indywidualnych potrzeb.

Zobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Symfonia była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji.

Składa się z modułów:

e-Dokumenty

e-Deklaracje

Dzięki modułowi e-Deklaracje:

automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów, łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO), wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów. Dzięki modułowi e-Dokumenty:

skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,

bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),

automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,

stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,

wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych, zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.
Opcja wielofirmowość umożliwia obsługę bez limitu firm w ramach jednej licencji. Opcja ta pracuje w oparciu o klucz sprzętowy.

Najważniejsze cechy:

praca na bazie danych bez limitu firm w ramach jednej licencji aktywacja na klucz sprzętowy umożliwia pracę w wielu bazach danych Korzyści:

obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem wielu stanowisk i wielu firm w grupie

oszczędność czasu - skrócenie czasu potrzebnego do obsługi wielu firm
Analizy Finansowe – to rozszerzenie funkcjonalności modułu głównego Symfonia Finanse i Księgowość. Zapewnia szybką analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Szczegółowe informacje:

Szybsze uzyskiwanie i analiza danych finansowych Wzorcowe zestawienia i raporty Elastyczne zarządzanie danymi Zaawansowana współpraca z MS Excel

Zalety:

Szybki dostęp do danych finansowo-księgowych - program umożliwia tworzenia różnych analiz na podstawie danych z Finansów i Księgowości.

Możliwość dostosowania zestawień do własnych potrzeb – program zawiera pakiet gotowych zestawień i raportów oraz wspomaga definiowanie własnych zestawień. Korzystanie z zestawień stworzonych na indywidualną potrzebę firmy, usprawnia docieranie do danych.

Oszczędność czasu - proste odświeżanie danych w zdefiniowanych raportach i zestawieniach czy dostęp do wszystkich lat obrachunkowych i porównywanie danych z różnych lat to tylko część elementów, które przyspieszają analizowanie danych.

Współpraca z najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym MS Excel – program umożliwia analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Dzięki temu użytkownik z poziomu MS Excel może analizować: konta, rejestry VAT, pozycje bilansu, pozycje zysków i strat czy dane o rozrachunkach.